Lite om historiken kring sjukgymnastyrket

I början av 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling, den svenska gymnastikens grundare, den medicinska gymnastiken som kan sägas vara ursprunget till det som senare skulle kallas för Sjukgymnastiken. 

Tanken var att sjukdomstillstånd inte minst inom rörelseapparaten, det vi benämner skelett och muskler, skulle botas eller lindras via rörelser. Strax bildades 1813 Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, som numera heter GIH, Gymnastik och Idrottshögskolan. Utbildningen till dåtidens sjukgymnast skedde här i 2 steg, först blev man gymnastikdirektör för att sedan via ytterligare studier bli sjukgymnast, som kom att bli yrkestitel i slutet av 1800-talet. På den här tiden var det huvudsakligen män som utbildade sig till yrket. Senare in mot 1900-talet uppdelades skolan så att man antingen blev gymnastikdirektör eller sjukgymnast.

Idag är utbildningen spridd till olika delar av landet och elevunderlaget är relativt jämnt fördelat mellan könen. Man har fortsatt grund i att rörelsen är viktig för att hjälpa patienter att bli av med smärta eller förbättra sin kroppsliga förmåga och funktion. Utbildningen står på stabil vetenskaplig grund och man räknar in att det inom yrkeskåren finns ungefärligen 300 stycken som innehar doktorstitel, vilket betyder att man har doktorerat. Ordet evidens är centralt för yrket och innebär att det skall finnas forskningsbelägg för det vi dagligen uträttar med vårt kunnande och våra händer.

Sjukgymnastik genomgick för något år sedan ett namnbyte till att nu heta Fysioterapi istället, det står var och en av oss fritt att antingen behålla yrkestiteln sjukgymnast eller ansöka om att heta fysioterapeut. Kåren utgör idag den tredje största professionen efter läkare och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården i Sverige och även i västvärlden. Så när Du väljer att anlita oss så är det ett yrke som har närmare 200 år bakom sig och som står för ett stort vetenskapligt kunnande inom dagens sjukvård!